26. 11. 2015

Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem, d.d.

Podjetje Relax Turizem, d.d. v skladu z ZGD -1 ob koncu leta sestavi letno poročilo, katerega sestavni del je tudi računovodsko poročilo. To poročilo v podjetju […]
26. 11. 2015

Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o.

Vsebino projekta izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o. Celje-Novo mesto predstavlja sistematičen proaktiven pristop za izboljšanje klime v navedeni enoti. Ključne aktivnosti v teku projekta […]
26. 11. 2015

Vzpostavitev informacijske-upravljalske podpore za optimalno gospodarjenje

NLB Propria d.o.o. je gospodarska družba za upravljanje z nepremičninami. Njeno poslanstvo je gospodarno upravljati z nepremičninami NLB Skupine, s kakovostnim vzdrževanjem ohranjati in plemenititi njihovo […]
26. 11. 2015

Tehnične zahteve za ustrezna bivališča starostnikov in lastninsko prestrukturiranje

Namen projekta je bil s celostnim pristopom osvetliti nepremičninsko problematiko vezano na oskrbo starejših občanov. Kot narod z več kot 80% privatnega lastništva stanovanjskih nepremičnin, od […]
26. 11. 2015

Analiza večstanovanjskih objektov v upravljanju stanovanjskega objekta d.o.o.

Namen projekta je bil analiziranje tehničnih in energetskih parametrov objektov v lasti Stanovanjskega sklada RS ter v upravljanju Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o. Študentje so prvič preizkusili […]
26. 11. 2015

Spletana komunikacijska orodja v proizvodnji tehnologiji

Za dobro delovanje organizacije, ki izvaja kompleksne proizvodne procese, je pomemben dejavnik za uspešnost podjetja tudi dobra klima. V raziskavi organizacijske klime, v slovenskih podjetij je […]
26. 11. 2015

Dokumentacijski sistem za varovanje intelektualne lastnine

V okviru projekta smo želeli zasnovati konfiguracijo dokumentacijskega sistema mehanizmov varovanja intelektualne lastnine (MVIL) namenjenega malim in srednjim podjetjem s področja IKT in z IKT podprtih […]
26. 11. 2015

Nova inovativna vetrnica

Evropska unija je v začetku leta 200 določila cilj, ki je znan kot 20-20-20. S tem ciljem se je zavzela, da bo do leta 2020 za […]
26. 11. 2015

Optimiranje prenosnika toplote za lokalno prezračevanje

Naš glavni namen in cilj pri projektu »Optimiranje prenosnika toplote za lokalno prezračevanje« je zmanjšanje rabe energije za ogrevanje z lokalnim prezračevanjem z vračanjem odpadne toplote. […]
19. 11. 2015

Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja

Samooskrba s sadjem in zelenjavo postaja pomembno nacionalno in strateško vprašanje. Prehranska suverenost je pravica ljudi do zdrave in kulturno primerne hrane, proizvedene skozi ekološko vzdržne […]
19. 11. 2015

Promocija socialnih trgovin in razvoj podpornih programov

Model socialnih trgovin poznaj v številnih državah Evrope. Gre za trgovine, katerih namen je potrošnikom z nizkimi dohodki omogočiti dostop do osnovnih prehrambnih izdelkov po dostopnih […]
19. 11. 2015

Analiza trga in razvoj ciljne ponudbe za kupce

Trajnostni razvoj predstavlja pomemben izziv sodobni družbi in se uresničuje tudi preko koncepta recikliranja in ponovne uporabe (re-use), ki postaja ključna industrijska panoga, prijazna do okolja […]
19. 11. 2015

Razvoj in optimizacija akustičnega pohištva

Namen projekta je razvoj in optimizacija pohištvenih elementov, s katerimi bi lahko spreminjali akustične lastnosti prostora. Pri tem gre poudariti, da je običajna funkcija pohištva jasna […]
19. 11. 2015

Možnost uporabe kromatografske in kalorimetrične analize proteoma plazme v diagnostične namene

Človeška kri je tekoče tkivo, sestavljeno iz številnih vrst specializiranih celic in krvne plazme. Analiza slednje nam omogoča enostaven in natančen vpogled v naše zdravstveno stanje. […]
19. 11. 2015

Mikroalgna biotehnologija

Projekt je imel dva osnovna namena: (1) Ugotoviti morebitno prisotnost biotehnološko zanimivega seva PCC 6803 ali njegovih bližnjih sorodnikov v okolju in (2) izvesti preliminarne raziskave […]
19. 11. 2015

Komercialna razstava: Analiza in inoviranje

Projekt izvira iz problematike zaposlovanja študentov iz področij etnologije, arheologije in umetnostne zgodovine, ki kljub kvalitetnim študijskim vsebinam ne razvijajo delovnih kompetenc, po katerih bi na […]
19. 11. 2015

Po kreativni poti IKT prevajalsko okolje IOLAR- iPROKI

V podjetju Iolar, kjer se je projekt izvajal, so do sedaj pridobivali podatke o novih in obstoječih prevajalcih po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca. Zaradi […]
19. 11. 2015

Vključevanje malih podjetij v Horizon 2020

Cilj projekta je bil vključiti študente s pripravo osnovnih smernic za sodelovanje v programih EU, ki so namenjeni malim in srednjim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) na […]
19. 11. 2015

Analiza vzrokov za mikrobiološke okužbe in priprava sistema za učinkovit monitoring

V proizvodnji kalcitne suspenzije (kalcijev karbonat v obliki goste suspenzije, ang. Slurry), prihaja občasno do mikrobiološke okužbe proizvodov med in v zaključni fazi proizvodnje kljub večstopenjski […]
19. 11. 2015

RISE – Raziskava inteligentnih stenskih elementov

V okviru projekta smo izvedli raziskavo inteligentnih stenskih elementov/sistemov, zlasti za potrebe sodobnih poslovnih objektov kot tudi sodobnih principov organizacije dela (co-working). Zaradi vse hitrejše menjave […]