Na podjetja lahko z vidika doseganja visoke stopnje učinkovitosti gledamo tudi kot na skupek procesov z dodano vrednostjo, ki vse bolj prevzemajo primarno vlogo pri organizaciji poslovanja. Pot do uspešnih sistemov se začne s podrobnim razumevanjem poslovnih procesov organizacije. Nov pogled na obravnavanje organizacije dojamemo tako, da organizacije temeljijo na procesih, ki jih izvajajo, in ne na poslovnih funkcijah oziroma na oddelkih, ki jih sestavljajo. Ti procesi z dodano vrednostjo tečejo skozi različne poslovne funkcije oziroma oddelke in enote. Zato so procesi obremenjeni z vsemi težavami in problemi, ki se pojavljajo ob prehodu iz ene organizacijske enote v drugo, in ki se nabirajo skozi čas. Ključno je, da podjetja (s)poznajo svoje procese, kar jim omogoči učinkovitejši obstoj na trgu, hkrati pa to predstavlja predpogoj za razvoj uspešnega informacijskega sistema, ki omogoča implementacijo izboljšanih poslovnih procesov v obravnavani organizaciji.
V okviru projekta smo reševali konkreten problem v podjetju, s katerim se je podjetje trenutno soočalo. Namreč, podjetje zaradi svoje majhnosti ne uporablja le ene programske rešitve, ki bi podpirala vse aktivnosti v podjetju, ampak sprotno uporabljajo različne programske rešitve, ki med seboj niso povezane. To predstavlja za zaposlene visoko mero podvajanja vnosa podatkov in posledično izgubljanja časa zaposlenih. Zato smo preko analize poslovnih procesov ter izgradnje načrta informacijskega sistema pripravili rešitev problema preko analize poslovnih procesov, ki je obravnavala vire znanja znotraj podjetja, ki so shranjeni na različnih mestih ter v različnih oblikah, zaradi česar so med seboj povezani na različne načine.
Samo delo je potekalo v sklopu 4 faz.
V sklopu Faze 1 so morali študenti opraviti individualne naloge s poudarkom na pregledu dobrih/slabih praks podjetništva, okolja, v katerem se podjetje nahaja, pristopov k izvedbi aktivnosti podjetij in delovnih procesov.
Projekt se je nadaljeval z obravnavo postopkov podjetja. Študenti so tako definirali koncept praktične izvedbe polstrukturiranih intervjujev in pripravo vprašanj za podjetje. V nadaljevanju pa je bil potreben skupinski pristop k oblikovanju vprašanj v izogib morebitnemu podvajanju in negiranju ter konceptualnemu pregledu celovitega pristopa obravnavanja postopkov v podjetju. Na podlagi povratne informacije s strani podjetja v povezavi z izvedenima fazama 1 in 2 so se študenti ponovno skupno lotili izvedbe faz 3 in 4. Tako so izdelali načrt povezav podatkovnih baz, ki se uporabljajo v podjetju in načrt informacijskega sistema, ki v nadaljevanju podjetju omogoča razvoj enotne programske rešitve, ki bo podpirala vse aktivnosti v podjetju brez podvajanja vnosa podatkov in posledične izgube časa zaposlenih. Načrt informacijskega sistema je predstavljen grafično z uporabo Tabele aktivnosti iz TAD metodologije.
Rezultati projekta so tako povečana stroškovna učinkovitost in konkurenčnost partnerskega podjetja. Povezljivost programskih rešitev omogoča časovno učinkovitost procesov v podjetju, boljšo izrabo človeških in materialnih virov ter s tem neposredno vpliva na večjo konkurenčnost konkretnega podjetja in dvig dodane vrednosti. Poleg tega se lahko uspešne rešitve širijo kot dobra praksa v okviru podjetniških omrežij, v katerih sodeluje podjetje, s čimer posredno vpliva na doseganje podobnih pozitivnih učinkov tudi v partnerskih podjetjih.