Pri zgodnjem učenju tujega jezika je velik poudarek na pomenu gibanja. Številne raziskave poudarjajo prednosti gibanja pri pomnjenju novega besedišča, razumevanju in splošnem razvijanju tuje jezikovnih zmožnosti zlasti na začetni stopnji učenja. V tej luči je bil osnovni namen projekta »Skozi gibanje do tujega jezika« razvijanje dejavnosti za tuje jezikovno poučevanje za najmlajše, ki bi temeljile na neposrednem povezovanju gibalnih in jezikovih dejavnostih.

Dejavnosti so študentke Univerze na Primorskem, in sicer študentke programa Razredni pouk z angleščino (Pedagoška fakulteta) in študentke programa Kineziologija (FAMNIT), oblikovale na osnovi interdisciplinarnega skupinskega dela in v sodelovanju s pedagoškima mentorjema. Rezultat njihovega dela je zbirka dejavnosti s podrobnimi navodili za učitelje o izvajanju gibalnih vaj in jezikovnih ciljev.

Gradivo je razdeljeno na štiri tematske enote (pozdravljanje in predstavljanje, barve, števila in drugo besedišče), ki pa se ponekod medsebojno prekrivajo. Poseben poudarek je na vajah, ki ustrezajo razvojni stopnji otroka, zato so opisi gibanja podani s strokovnimi izrazi, kot npr. ‘skok v raznožko’, ‘nizki skiping’ in podobni. Pri posamezni dejavnosti so navedeni še namen, potrebni pripomočki, predvideno trajanje dejavnosti in priporočljiva starost otrok. Nekatere dejavnosti vključujejo tudi pesmice in izštevanke z glasbenimi posnetki. Dejavnosti so študentke preizkusile v praksi med pilotnimi desetimi delavnicami, ki jih je podjetje organiziralo za otroke, od junija do vključno septembra. Vsaka delavnica je trajala 5 delovnih dni, po dve šolski uri na dan. Potekale so po celi Obali, od Sečovelj do Škofij, in so bile izvajane v prostorih devetih so-organizatorskih institucij, ki jih je podjetje naknadno privabilo k sodelovanju na projektu. Izvajane so bile v treh osnovnih šolah, treh vrtcih, v eni knjižnici in v treh mladinskih in študentskih centrih. Na delavnicah je sodelovalo približno 140 otrok, od tega 54 predšolskih otrok, večinoma v starosti 5 let, in 84 šolskih otrok, v starosti od 6 do 10 let. Delavnice so bile organizirane v manjših skupinah, načrtovano je bilo do 12 otrok na skupino, vendar so bile zaradi velikega izkazanega interesa po udeležbi na nekaterih lokacijah skupine večje, tudi do 17 otrok na skupino. Podjetje je stalno in sprotno obveščalo javnost in lokalne in regionalne medije o načrtovanih pilotnih izvedbah delavnic in za medije pripravilo tudi več kratkih objav, med katerimi so nekatere objavljene v lokalnih časopisih, številne pa na lokalnih FB straneh.

Delovni mentor je udeleženke vodil tudi pri drugih načrtovanih aktivnostih na projektu in sicer pri:

– pripravi vprašalnikov za starše in izvedeni analizi vprašalnikov na devetih delavnicah, iz katerih je razvidna povprečna ocena (ustreznost vsebin, literature, strokovnost učiteljic, organizacija, prijaznost uprave, idr.), kjer je povprečna skupna ocena številčnih kazalnikov 3,82 (lestvica razpona je bila od 1 (slabo) do 4 (dobro)); razvidna so mnenja staršev, ki kažejo zelo pozitivna stališča do izvedenih dejavnosti in izkazan interes po ponovitvi takih dalj trajajočih sofinanciranih (brezplačnih) dejavnosti ter večji diferenciaciji literature za predšolske in šolske otroke;

– pripravi poročil za starše za vsako delavnico posebej, ki jih podjetje izvaja že ves čas svojega delovanja;

– zbiranju fotografskega in video gradiva o delavnicah, in nalaganju le tega na Dropbox, ki jih je podjetje nato sprotno objavljalo na svoji FB strani;

– pripravi on-line vprašalnika in analizi stanja zgodnjega poučevanja tujega jezika za javne institucije (vrtce, šole) preko Google Driva;

– zbiranju in urejanju ustreznih naslovov javnih izobraževalnih institucij (vrtci in šole) v Obalno kraški regiji, na katere so bili poslani on-line vprašalniki;

– spodbujanju in zbiranju on-line linkov za razne delovne angleške liste, igrice, pesmice in drugo dodatno delo za otroke, ki jih podjetje posreduje staršem;

– izdelavi analize angleške literature, ki je na razpolago na našem tržišču za zgodnje učenje angleškega jezika za predšolske in šolske otroke;

– usklajevanju aktivnosti in delitvi vseh delovnih priprav in rezultatov preko skupnega orodja Dropbox;

– usmeritvah in predstavitvi načina in razlik dela/poučevanja in trženja aktivnosti za predšolske otroke za trg, za majhne skupine in dela v javnih izobraževalnih institucijah za šolske otroke (veliki razredi) ter

– drugih zadevah izkazanih za potrebe projekta.

Za vse objavljene fotografije je podjetje v okviru projekta in za lastno dejavnost pridobilo podpisane izjave staršev udeleženih otrok za javno objavo slikovnih in video materialov.