Obravnavano projektno območje (Logarska dolina) je gospodarsko slabo razvito, vendar pa ima dobro ohranjeno naravo, veliko biotsko pestrost in opredeljena Natura 2000 območja. Sodelujoče podjetje ima koncesijo za upravljanje s Krajinskim parkom Logarska dolina, ki je bil ustanovljen z namenom ohranjati naravno in kulturno dediščino območja. Ohranitveno stanje številnih habitatov in vrst se je v razmeroma kratkem času poslabšalo in brez aktivnejših in bolj usmerjenih ukrepov nadaljevanja izgube biotske raznovrstnosti ne bomo zaustavili. Zato je še kako pomembno aktivno prizadevanje za ohranjanje narave in biotske pestrosti v zavarovanih območjih, kot je Logarska dolina. Zavarovana območja so namreč prepoznana kot najučinkovitejši naravovarstveni ukrep za ohranjanje narave. Cilj projekta je analizirati stanje biotske pestrosti metuljev na območju Krajinskega parka Logarska dolina, identificirati najzanimivejše in pestre habitate ter jih predstaviti lokalni in širši javnosti v obliki kratkega promocijskega filma. Na podlagi popisa biotske pestrosti metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) na različno vzdrževanih kmetijskih površinah (pašnik, travnik, gnojeni travnik) smo analizirali stanje okolja. Podatki so bili zbrani v obdobju med junijem in avgustom 2014 na šestih lokacijah, in sicer dvakrat mesečno.

Eden izmed ciljev je bil ljudem predstaviti pomembnost pravilne obdelave kmetijskih površin, pa tudi samo pomembnost metuljev, ki so pomemben pokazatelji stanja okolja. Nepravilna raba površin namreč vpliva na gosenice in odrasle osebke. Z namenom osveščanja obiskovalcev Solčavskega o pomenu biološke raznolikosti in pravilnega upravljanja s prostorom, smo naredili kratek dokumentarni film. V filmu je bil poudarek na naravni dediščini Solčavskega, prikazan pa je tudi potek terenskega dela. Za potrebe dokumentarnega filma so bili opravljeni nekatere intervjuji (z okoliškimi kmeti, upravljavcem parka Logarska dolina in direktorjem informacijskega centra Rinka). Video bo na ogled v Turistično informacijskem centru RINKA in bo tako dostopen širši publiki.

Povezava na dokumentarni film, ki so ga studenti posneli tekom izvajanja projekta: https://www.youtube.com/watch?v=al_bgw-AneU&feature=youtu.be