Kmetijsko-živilski sejem AGRA 2015 smo otvorili tudi na stojnici Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Že prvi dan ste na naši stojnici lahko srečali kar tri različne projekte, ki so jih predstavljali delovni mentorji iz podjetij in študenti.  Z nami so bili tako projekt Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani in projekta Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.

KAJ SMO PREDSTAVLJALI?

Aplikacija za izračun/optimizacijo stroškov transporta za MSP – VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO

Iz okolja MSP je prišlo do ideje za oblikovanje aplikacije, ki bi na enostaven, hiter in razumljiv način nudila pomoč pri ovrednotenju/izračunu optimalnih stroškov prevoza blaga po cesti. Kot so predstavili v mikro podjetju izračun trenutno  temelji na podlagi mnenj več oseb in izračuna “na/čez palec”. Projekt izhaja iz potreb gospodarstva in je namenjen takojšnji uporabi oziroma reševanju problema pri optimizaciji stroškov v gospodarstvu v realnem času. V projekt smo vključili študente različnih podrorčij, ki so v skupinah delali na projektu. Upravljanje voznega parka je veliko več, kot samo sledenje vozil. Sledenje stroškov voznega parka, je zelo pomemben del upravljanja vseh podjetij ne glede na velikost. Na trgu je opaziti nekaj podobnih aplikacij, ki pa so plačljive in zamudne, saj zahtevajo “preveč klikov”. Mi želimo slediti trendom izračuna na en klik. Torej v ozadju morajo biti zbrane informacije in trditve/izračuni, da je izračun kredibilen. V projekt smo vključili dve podjetji, in sicer prvo sodeluje pri programiranju/razvoju spletne strani in drugo pri praktičnih pristopih k problemu in razvoju projekta.

Transportna podjetja naj bi zniževala svoje stroške transporta in istočasno optimirala dobiček. To je sicer naloga vsakega podjetja, a vemo, da je pri transportu v slovenskem prostoru to izjemnega pomena predvsem v majhnih in srednjih podjetjih. Ta se srečujejo z globalno konkurenco in konkurenco velikih podjetij, ki imajo razvite notranje sisteme za optimizacijo stroškov. V ta namen želimo pripraviti aplikacijo za potrebe mikro, malih in srednje velikih podjeij, ki si take aplikacije ne kupijo, oziroma je ne morejo/ne želijo kupiti. Tudi nadgradnja oziroma nadljnji razvoj te aplikacije lahko predstavlja v prihodnosti izziv, saj bi v tem projektu razvili osnovni pristop optimizacije stroškov transporta za vozila, ki se za namen transporta v Sloveniji uporabljajo v največji meri. Hkrati bodo študenti sledili potrebam in željam  podjetij vključenih v projekt. Glavni namen projekta je s  pomočjo spletne aplikacije reševati probleme  pri hitri oceni stroškov in optimizaciji stroškov  za  podjetji vključeni v projekt. Študenti  bodo z aktivnim sodelovanjem z delovnim mentorjem v podjetju pridobili znanja in izkušnje s področij reševanja transportnih problemov – načrtovanja, optimizacije in ovrednotenja stroškov transporta ter razvoja/oblikovanja spletne aplikacije.

Kljub temu, da na trgu obstajajo stroškovniki za izračun vrednosti transporta smo si želeli pri našem projektu pripraviti vsem MSP dostopen stroškovnik preko spletne aplikacije (brez plačljivih prijav) in na EN KLIK . Opredeliti/prikazati/ponuditi želimo izdelek, ki omogoča izračun stroškov za podjetja, ki se ukvarjajo s cestnim transportom. Inovativnost želimo izvesti v inovativnosti storitve in izdelka, ki jo izkazujemo na način preglednega stroškovnika in neplačjivega dostopa za mala in srednje velika podjetja, ki so gonilo gospodarskega razvoja Slovenije in Evropske unije.

E-priročnik za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011 VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO

Ideja projekta izhaja iz potreb gospodarstva in je namenjena potrebam gospodarstva. Projekt je interdisciplinaren in multidisciplinaren. Projekt združuje različne profile: informatik, ekonomist in živilski tehnik oz. zdravstvenik. Projekt temelji na Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (3), je določeno splošno načelo živilske zakonodaje, to je zagotoviti potrošnikom podlago za ozaveščeno izbiro v zvezi z živili, ki jih uživajo, ter preprečiti vse postopke, ki bi lahko potrošnika zavajali. Iz Uredbe, ki jo želimo opredeliti v projektu za gospodarstvo izhajamo iz utemeljitve, da BI BILO za doseganje visoke ravni varovanja zdravja potrošnikov in zagotovitev njihove pravice do obveščenosti  treba zagotoviti, da so potrošniki ustrezno obveščeni o živilih, ki jih uživajo. Na izbire potrošnikov lahko med drugim vplivajo zdravstveni, gospodarski, okoljski, socialni in etični vidiki. Splošno javnost zanima povezava med prehrano in zdravjem ter izbiro ustrezne prehrane, ki ustreza potrebam posameznika IN SO JO GOSPODARSKI SUBJEKTI dolžni zagotavljati na področju alergenov za nepredpakirana živila.

Zato sta potrebni široka opredelitev zakonodaje o informacijah o živilih, ki bi zajemala pravila splošne in posebne narave ter informacij o živilih, ki bi zajemala informacije, zagotovljene ne le z označbami, temveč tudi z drugimi sredstvi. Priročnik, ki je priložnost in namen projekta o informacijah o živilih, mora biti “dovolj prožen”, da sledi novim zahtevam potrošnikov po informacijah. Pomembno je tudi, da hkrati zagotavlja ravnotežje med varstvom notranjega trga in razlikami v razumevanju potrošnikov v državah članicah. Glavni dejavnik za zahtevo po obveznih informacijah o živilih bi moral biti, da se potrošnikom omogoči, da prepoznajo in ustrezno uporabijo živila ter se odločajo glede na svoje prehranske potrebe. V skladu s tem ciljem želimo njim in nosilcem živilske dejavnosti olajšati dostop do teh informacij na e-način. Torej kot ponudnik podpornega sistema alergenov omogočimo podporo pri uvajanju sistema za končnega potrošnika. Reševali bomo problem, ki ga MSP kot samostojne enote ne rešujejo oziroma zanj (za alergene, novo uredbo) nimajo zadostnega znanja in časa. Nove zahteve po obveznih informacijah o živil so oblikovane v skladu z načelom trajnosti.

Projekt bo zapolnil vrzel, ki je trenutno na trgu. V veljavnost stopa nova uredba za katero na slovenskem trgu še ni rešitve, niti ni dobre poslovne prakse. Podjetje bo skupaj s študenti izvedlo inovativen pristop pri pripravi e-priročnika za vse subjekte, ki se ukvarjajo z jedmi.

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA – PRAVNA FAKULTETA

Podjetje, ki je vključeno v projekt, RA Sinergija, prihaja, iz ruralnega področja. Tudi koncentracija podjetniških aktivnosti na tem območju je izrazito pod slovenskim povprečjem. Namen našega projekta je bil raziskati, kako lahko javno-zasebna partnerstva učinkovito prispevajo k izboljšanju sedanje situacije na tem območju. V projektu smo opredelili različne oblike javno-zasebnega partnerstva (pogodba o opravljanju storitev, pogodba o upravljanju, pogodba o najemu, koncesijska pogodba, bot-oblika projektnega financiranja, privatizacija,…) in s pomočjo podjetja ugotovili/raziskali možnosti javno-zasebnega financiranja, na področju, ki ga pokriva RA Sinergija d.o.o.. Raziskali smo možnosti in pogoje črpanja sredstev financiranja s strani Evropske unije, in njena uporaba javno-zasebnega partnerstva. Poleg tega pa poiskali in preučili dobre prakse v Sloveniji in drugih izbranih državah Evropske unije.

Potencial projekta je v učinkovitost in kvaliteti storitev, ki jih tradicionalno zagotavlja država, povečavi  investicij v infrastrukturo, preneseni učinkovitosti iz javnega v zasebni sektor, predvsem pa pomoč pri razvoju podeželja. S tem bi pripomogli k večji konkurenci, z novimi idejami, pa k razvoju tega področja, prav tako pa bi z analizo slovenske in tuje prakse lahko bili dober zgled ostalim predelom Slovenije.

Sodelovanje s podjetjem nam je omogočilo seznanitev in jasno predstavo o razvoju podeželja. Analiza njihovih dosedanjih projektov pa pokazala prednosti in slabosti tega načina zagotavljanja javnih storitev. S tem znanjem bomo lahko pomagali pri bodočih projektih.