Namen projekta je bil raziskati tržišča znotraj Evropske unije, izdelati podrobno tržno segmentacijo in oblikovati ustrezen program mednarodnega trženja za trženje dolomitnih izdelkov znotraj Evropske unije.
Adria Minerali, d. o. o. je ekskluzivni distributer podjetja Vardar Dolomit dooel za dolomitne izdelke za tržišče Evropske unije. Podjetje je lastnik dveh rudnikov z zelo velikimi količinami najbolj kvalitetnega dolomita. Zaradi zelo kvalitetnega dolomita imajo naši izdelki zelo nizko vsebnost nečistoč max 1% (typ 0,5%) in nizko vsebnost SiO2, kar jih uvršča med najboljše na svetu. Glavni problem pri trženju izdelkov dolomita je nepoznavanje večine trgov znotraj Evropske unije, zato so potrebne podrobne mednarodne tržne raziskave. Dolomitni izdelki se največ uporabljajo v jeklarski industriji (jeklarne in livarne). Izdelati je potrebno segementacijo za prej omenjene skupine kupcev celoten trg Evropske Unije in ustrezen program mednarodnega trženja.

Doseženi so bili naslednji cilji projekta:
 analizirana je prodaja na obstoječih trgih,
 izvedena je bila trženjska raziskava in interpretirani ter ovrednoteni rezultati,
 izdelana je podrobna tržna segmentacija za posamezne skupine kupcev znotraj Evropske unije,
 na osnovi podrobne trženjske raziskave in tržne segmentacije je oblikovan ustrezen program trženja, na osnovi katerega bo podjetje lahko povečalo prodajo in posledično dobiček.

Sodelovanje je prineslo sinergijske učinke za vse vpletene – študenti sodelujejo pri reševanju problema iz poslovne prakse, mentor v podjetju in mentor na fakulteti študentom svetujeta in jih usmerjata pri spoznavanju specifičnosti trženja dolomitnih izdelkov in pri pripravi programa mednarodnega trženja, študenti celovito spoznajo dejavnike, ki vplivajo na program mednarodnega trženja in so pripravljeni učinkovito delovati v poslovni praksi.

Projekt je potekal v dogovoru in podpori vodstva podjetja in sodelovanju med podjetjem Adria Minerali d.o.o. in fakulteto (mentorjem – podjetje; mentoricama – FKPV), v obeh delovnih okoljih, s terminsko vsebinskim načrtom dela. Študenti so se seznanili s podjetjem, delovnimi procesi, prodajnim programom, trženjema dolomitnih izdelkov v EU in globalnem trgu. V podjetju so študentje s pomočjo mentorja v podjetju pridobili osnovne podatke o podjetju, prodaji izdelkov iz dolomita. S teoretičnimi osnovami, trženjskimi raziskavami, segmentacijo in oblikovanjem inovativnega programa trženja so se seznanili v prostorih fakultete. Praktični del projekta je bil izveden v prostorih podjetja.

Rezultati projekta so:
 analiziran obstoječi trg z vidika trenutnih aktivnosti in priložnosti,
 v okviru trženjskega raziskovanja je ocenjena informacijska potreba in razpoložljivost informacij, oblikovana in izvedena je trženjska raziskava in interpretirani ter ovrednoteni so rezultati,
 izdelana je podrobna tržna segmentacija za posamezne skupine kupcev v državah EU, ki geografsko najbližje Makedoniji (stroški transporta),
 na osnovi podrobne trženjske raziskave in tržne segmentacije je oblikovan ustrezen program trženja,
 povečana bo prepoznavnost, prodaja, dobiček podjetja in število zaposlenih.