Vrhunski športniki veliko časa in energije namenijo treningom in tekmovanjem v letih, ki so namenjena tudi pridobivanju izobrazbe in poklica. Vrhunska tekmovalna kariera je časovno zelo omejena. Le redki si v tem času uspejo ustvariti ekonomsko neodvisnost, večina se jih ob koncu kariere sooči z vstopom na trg dela in gradnjo svoje poklicne kariere. Tisti, ki so si pridobili poklic in ustrezno izobrazbo, imajo pri zaposlovanju boljše možnosti.

Usklajevanje športne kariere in izobraževanja za poklicno kariero je izjemno zahtevno, pomeni veliko odrekanja in prilagajanja športnika. Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zaradi česar so večkrat odsotni od pedagoškega procesa. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo določene prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo. Prilagoditve so na osnovni in srednješolski ravni zakonsko regulirane, na terciarni ravni pa ne. Zakon o visokem šolstvu prepušča visokošolskim zavodom, da sami podrobneje uredijo morebitne prilagoditve za športnike. Področje prilagajanja študija vrhunskim športnikom pri nas ni sistematično urejeno, prav tako na terciarni ravni ni tako dobro raziskano kot na primarni in sekundarni ravni.

Projekt je namenjen sistematičnemu pregledu: možnosti usklajevanja dvojne kariere športnikov v Sloveniji, izkušenj športnikov pri usklajevanju športa in študija, vloge pomembnih drugih oseb (trenerji, starši, panožne zveze) pri spodbujanju dvojne kariere in stališč ter praks izobraževalnih institucij in pedagoškega kadra do prilagajanja študija vrhunskim športnikom. V raziskavo smo vključili vse deležnike, ki sodelujejo pri razvoju vrhunskih športnikov in imajo možnost vplivati na spodbujanje in usklajevanje dvojnih karier. Tovrstne raziskave pri nas še ni bilo.
Namen projekta je bil pridobiti informacije o možnostih usklajevanja dvojne kariere z vidikov vrhunskih športnikov, trenerjev, visokošolskih zavodov (urejanje posebnih pogojev študija: prilagoditve glede postopkov in pravil o izpitnem režimu, napredovanju, ponavljanju letnika, pogojih napredovanja, nadaljevanje po prekinitvi), staršev in panožnih zvez.
Na osnovi zbranih informacij smo oblikovali predloge za izboljšanje možnosti usklajevanja dvojne kariere, s predstavitvijo dobrih praks pa želimo spodbuditi športnike, da bi se v večjem številu odločali za izobraževanje med tekmovalno kariero.

Z izvedbo projekta so bili realizirani naslednji cilji:
1. za organizacijo je bila opravljena raziskava o usklajevanju dvojne kariere v Sloveniji in podani predlogi za izboljšanje možnosti dvojnih karier;
2. za ciljno skupino vrhunskih športnikov so bile ugotovljene možnosti usklajevanja dvojne kariere v slovenskem terciarnem izobraževanju, predstavljene izkušnje vrhunskih športnikov z usklajevanjem dvojne kariere, prikazani dejavniki, zaradi katerih se športniki ne odločijo za študij med športno kariero, zbrane potrebne informacije za kandidate za študij, opredeljena stališča in prispevek trenerjev in zvez k usklajevanju dvojne kariere, nakazane možnosti za izboljšanje usklajevanja študija in športa;
3. študenti, vključeni v projekt, so pridobili dodatne izkušnje z raziskovanjem in timskim delom, hkrati pa so spoznali tudi realno delovno okolje.

Kot zaključek projekta so bili izdelani pisno poročilo o možnostih usklajevanja dvojne kariere (športa in študija), odločitveni model za vrednotenje želenega študijskega programa in informator o za študente športnike. Rezultati projekta so bili tudi javno predstavljeni na FKPV, v partnerskem podjetju, Slovenski olimpijski akademiji ter na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Rezultati raziskave so osnova za pripravo predlogov izboljšav in sistemskih rešitev na področju študija vrhunskih športnikov in lahko predstavljajo osnovo za izboljšanje možnosti prilagajanja oz. usklajevanja dvojne kariere tako z vidika izobraževalnih zavodov kot športnikov.