Turistična agencija Komptur, d. o. o. je samostojni organizator turističnih produktov, hkrati pa deluje tudi kot posrednik za več uveljavljenih slovenskih in svetovnih touroperatorjev. V svoji ponudbi poleg organizacije izletov ponujajo tudi posredništvo pri nakupu letalskih kart in posredništvo pri obiskih strokovnih sejmov, simpozijev in kongresov.
Zaradi pomanjkanja časa in ustreznega znanja z zvezi z izvedbo in analizo rezultatov raziskave do sedaj v podjetju niso sistematično spremljali zadovoljstva strank v zvezi z izvedbo njihovih storitev. Zavedajo se, da je spremljanje zadovoljstva uporabnikov v storitvenem sektorju še posebej pomembno, hkrati pa v obdobju vse večje konkurence in gospodarske recesije opažajo zmanjšanje povpraševanja – čisti prihodki od prodaje so se v letu 2013 zmanjšali za 32 % glede na predhodno leto. To je za podjetje predstavljalo signal, da je potrebno spremljati tako zadovoljstvo strank, kot tudi razširiti svoje storitve na nove produkte, ki jih do sedaj še niso ponujali. V tem projektu so s poglobljeno analizo obstoječih strank in potencialnih strank dobili dodatne informacije, ki bodo podjetju koristile pri nadaljnjih poslovnih odločitvah.
Raziskava je temeljila na kombinaciji naslednjih metod: anketiranje (fizične osebe in pravne osebe), z globinskimi intervjuji (nekaterih pravnih oseb) ter statistično obdelavo pridobljenih podatkov.

Doseženi cilji za študente:

  • preučitev teoretičnih izhodišč raziskave (oblikovanje vzorca, metodologija, oblikovanje anketnega vprašalnika),
  • preučitev programske opreme za spletno anketiranje (npr. raziskava spletnih anket: 1KA, Mojaanketa, Googlove ankete….),
  • izvedba spletne ankete med obstoječimi in bodočimi uporabniki (dijaki, študenti)
  • izvedba poglobljene statistične analize s pomočjo programske opreme Megastat in Ms Excel
  • priprava SWOT analize in predlogov ukrepov podjetja,
  • priprava končnega poročila (elaborata) glede celotne raziskave,
  • javna predstavitev rezultatov raziskave na matični fakulteti in v podjetju,
  • spoznati realno okolje podjetja.

Realizirani cilji za podjetje:

  • pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu in pričakovanjih njihovih strank,
  • nastaviti sistem za nadaljnje sistematično spremljanje zadovoljstva strank.

Študentje so okoli 20 % delovnih ur izvedli v realnem delovnem okolju, to je na sedežu podjetje, v katerem bodo zbirali podatke in usklajevali svoje delo z mentorjem.
Rezultat projekta je pisna študija (elaborat), ki vključuje naslednja poglavja: predstavitev pogodbenih partnerjev (FKPV in podjetja Komptur), predstavitev projekta (namen, cilji, rezultati), teoretična izhodišča, rezultati raziskave (ugotavljanje stališč in pričakovanj uporabnikov turističnih storitev podjetja Komptur, d. o. o). Na koncu so podani tudi predlogi podjetju in priporočila, kako lahko v podjetju zadovoljstvo svojih uporabnikov sistematično spremljajo v bodoče, ko se bo projekt zaključil. Rezultati projekta so bili tudi javno predstavljeni tako v podjetju kot tudi na FKPV. Rezultati raziskave so sicer vezani na obravnavano podjetja, vendar so kot taki koristni tudi za druge turistične agencije, ki se pri svojem delu srečujejo z merjenjem zadovoljstva svojih strank.