Ta projekt se ukvarjal s pobudo EU v zvezi z uporabo inovacijskega potenciala ter spodbujanja raziskav za izboljšanje kakovosti zraka. Namen tega projekta je predvsem: 1. opredeliti glavne okoljske kazalce, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v Novem mestu 2. predlagati okvir za modeliranje, ki bo zagotovil več različnih scenarijev za izboljšanje kakovosti zraka v Novem mestu.

Čist zrak je pomemben za vse državljane Evropske unije (EU). Pregled politike EU glede kakovosti zraka, ki se je začela v letu 2011, je pokazala, da onesnaževanje zraka resno vpliva na zdravje ljudi in na okolje. Onesnažen zrak vpliva tudi na ekosisteme, zlasti z evtrofikacijo (odvečne hranilne snovi povzročajo cvetenje alg, ki porabijo ves kisik in vodijo k izumrtju rib ter provzročijo druge poškodbe ekosistema). Poleg tega zadnje poročilo o zdravju in okolju, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija za Evropo (2010) navaja, da “onesnaženost zraka v mestih, predvsem trdni delci, povzročajo precejšnje zdravstvene težave po vsej regiji in zmanjšujejo življenjsko dobo prebivalcev bolj onesnaženih območjih za več kot eno leto ” (WHO – Health and Environment in Europe: Progress Assessment, 2010).

V letu 2013 je občina Novo mesto sprejela odločitev o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto. Eden od ukrepov odločbe se nanaša na »zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10 za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za PM10«. V naravi in v družbi pa obstajajo različni kazalniki, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka. Namen tega projekta je:
1. definirati ustrezne lokalne kazalnike, ki vplivajo na kakovost zraka v Novem mestu. Ti kazalniki se bodo uporabljali v prihodnosti za zagotavljanje vhodnih podatkov v modelu za napovedovanje kakovosti zraka v mestu.
2. Predlagati model ki se bo uporabljal za zagotavljanje različnih scenarijev za izboljšavo kakovosti zunanjega zraka, ki temeljijo na spremembah vrednostih okoljskih kazalnikov. Scenariji bodo podlaga za razvoj strategije za ohranjevanje trajnostne nizke ravni onesnaženega zraka.
V tem projektu smo dosegli naslednje cilje:

– opredelitev različnih kazalnikov, ki vplivajo na lokalno kakovost zraka;
– zagotavljanje state-of-the-art tehnike za modeliranje kakovosti zraka, ki temelji na opredeljenih kazalnikih;
– izbira najboljših pristopov modeliranja onesnaževanja zraka;
– opredelili razlike med razpoložljivimi in potrebnimi podatki za izbrano tehniko modeliranja kakovosti zraka;
– študenti, ki so bili vključeni v projektu so:
– naučili, kako najti podatke za modeliranje onesnaževanja zraka iz interneta, ki so koristni pri izbranem modelu;
– naučili pisati program za avtomatski prenos podatkov o kakovosti zraka iz spleta;
– naučili, kako se obdelajo podatki.