Industrijska simbioza predstavlja tehnološko-materialni in družbeni odnos med najmanj dvema ali več podjetji med katerimi poteka izmenjava odpadkov, stranskih produktov, odpadne vode in energije z namenom ponovne uporabe. V tem odnosu vsako izmed podjetij ob doseganju lastnih koristi prispeva k blaginji drugega podjetja in celotne družbe. Cilj industrijske simbioze je izboljšanje ekološke in ekonomske učinkovitosti s ponovno uporabo materialnih virov tako v industrijskih kot neindustrijskih tehnoloških procesih (npr. v kmetijstvu). K uspehu industrijske simbioze lahko pomembno prispeva tudi medorganizacijsko zaupanje oz. zaupanje med podjetji, ki med seboj sodelujejo. Proučevanje na eni strani trenutno še razvijajoče se industrijske simbioze v Sloveniji in medorganizacijskega zaupanja kot enega izmed socio-kulturnih vidikov industrijske simbioze, pa je bil ključni cilj tega projekta.

Ključni cilj projekta smo razdelili na tri t. i. predpogojne cilje, kot nujne za dosego ključnega cilja. Prvi predpogojni cilj je bil ugotoviti prisotnost industrijske simbioze in njenih pojavnih oblik v slovenskem prostoru med podjetji. Drugi predpogojni cilj je bil ugotoviti razumevanje medorganizacijskega zaupanja v podjetjih, ki sodelujejo z ostalimi družbenimi (npr. lokalna skupnost) in ekonomskimi akterji (podjetja) pri izvajanju svojih primarnih dejavnosti. Tretji predpogojni cilj, pa je bil ugotoviti prepletanje medorganizacijskega zaupanja kot enega izmed socio-kulturnih vidikov industrijske simbioze.

Izmed 20 slovenskih podjetij, ki so sodelovala pri zbiranju podatkov, jih 13 ni poznalo pojma industrijska simbioza oz. se z le-tem v podjetju še niso srečali. Izmed teh se jih 9 ni srečalo z nobenim od sorodnih pojmov, 2 podjetji sta slišali za pojem industrijska ekologija, 2 podjetji za pojem industrijska eko-simbioza in 1 podjetje za pojem eko-simbioza. Ostalih 7 podjetij pojem pozna oz. se z industrijsko simbiozo v podjetju srečujejo. V okviru teh 7 podjetij, se je v okviru tem, ki smo jih določili skladno po odgovorih, pokazalo, da 1 podjetje industrijsko simbiozo izvaja kot prodajanje in 1 podjetje kot oddajanje odpadkov/stranskih produktov/odpadne vode, 3 podjetja kot medorganizacijsko/projektno sodelovanje/druge oblike kolaboracije, 1 podjetje kot predelovanje odpadkov/stranskih produktov/odpadne vode, 1 podjetje pa se ni opredelilo. Interpretacijo pojma medorganizacijsko zaupanje je podalo 16 izmed 20 podjetij. V okviru tem, ki smo jih določili skladno po odgovorih, se je pokazalo, da si 8 podjetij medorganizacijsko zaupanje interpretira kot zaupanje med ekonomskimi akterji, 2 podjetji kot sodelovanje med ekonomskimi akterji, 2 podjetji kot spoštovanje poslovnih partnerjev in 4 podjetja kot osnovo/pogoj za sodelovanje. Medorganizacijsko zaupanje je kot nujno potrebno za medorganizacijsko sodelovanje označilo 14 podjetij, 5 podjetij ga je označilo kot nepotrebno za medorganizacijsko sodelovanje, 1 podjetje pa na vprašanje ni odgovorilo.

Pri prepletanju medorganizacijskega zaupanja kot enega izmed socio-kulturnih vidikov industrijske simbioze v 20 podjetjih, se je pokazalo naslednje. Za 4 podjetja izmed 7, ki industrijsko simbiozo poznajo oz. jo izvajajo, je medorganizacijsko zaupanje na lestvici od 1 do 5 zelo pomembno in za 3 podjetja pomembno. S tem se je v okviru rezultatov projekta pokazalo, da povezanost medorganizacijskega zaupanja in industrijske simbioze obstaja in da je smotrno nadaljnje proučevanje v smislu vpliva medorganizacijskega zaupanja na medorganizacijsko sodelovanje z namenom izvajanja industrijske simbioze.