Celostna obravnava vzreje konj na Krasu

V okviru predlaganega projekta smo celostno analizirali pogoje za rejo kakovostnih konj na Krasu, ki je tradicionalno okolje z bogato tradicijo reje vrhunskih konj, ponuja pa tudi številne možnosti za nove pristope in trajnostno izkoriščanje in ohranjanje kulturne krajine. Glavni namen projekta je bila optimizacija reje konj pasme apaloosa, ki so v svetu cenjeni kot vsestransko uporabni športni konji za športno-rekreativno dejavnost. Kot dopolnilno dejavnost smo skušali integrirati turistično konjeniško ekološko usmeritev kmetije in tehnološke rešitve prilagajali zahtevam ekološkega kmetovanja. Pomemben aspekt reje konj apaloosa na kmetiji ja zagotavljanje dobrega zdravstvenega stanja konj in njihovega dobrega počutja. Poleg splošnega zdravstvenega stanja konj smo posebno pozornost posvetili problemom s slabo rastjo dlake in žime, ki so se v različnem obsegu pojavljali pri nekaterih konjih na obratu. Reševanja zdravstvenih problemov in problemov počutja konj smo se lotili z interdisciplinarnim pristopom, ki je vključeval sodelovanje študentov in mentorjev treh strok, veterinarske medicine, zootehnike in biotehnologije. Na ta način smo probleme osvetlili z različnih zornih kotov in iskali strokovno uravnotežene in celostne rešitve. Kombinacija poklicnih profilov veterinanja, zootehnika in biotehnologa je v projektu predstavljala pomembno osnovo inovativnega metodološkega pristopa, ki je edinstvena v našem pristopu. Celoten projekt je bil vpet v podjetniški kontekst, ki zagotavlja ekonomsko upravičenost predlaganih rešitev, zahteva pa dobro koordinacijo delovanja strokovnjakov različnih profilov in oblikovanje kompleksnih, trajnostno naravnanih in ekonomsko upravičenih rešitev.

V okviru projekta smo posneli zdravstveno stanje konj apaloosa na obratu in problem osvetlili z različnih aspektov. Študentje veterinarske medicine so pripravili obsežen nabor kliničnih opažanj za vse konje in nakazali možne vzroke za posamezne zdravstvene probleme. Ti so segali od možnih genetskih vzrokov za posamezne probleme do preverjanja prehranske ustreznosti, pogojev reje in ustreznosti oskrbe konj. Aspekt prehranske ustreznosti so dopolnili študentje zootehnike in predvsem s presojo kakovosti na obratu pridelane krme doprinesli k oblikovanju izboljšav prehrane konj na obratu. Pri problemu iskanja možnih genetskih vzrokov za pojavljanje zdravstvenih problemov so študentke biotehnologije pripravile obsežen pregled literature in tako dopolnile nabor možnih genetskih vzrokov za opažene fenotipske težave. Izvedle so genske teste za najpogostejše dedne bolezni, ki se pojavljajo pri konjih pasme apaloosa in tako izključile možnost enostavnega monogenskega ozadja za nekatera klinična opažanja. V sodelovanju z veterinarji pa so nabor možnih vzrokov razširile na tako imenovani leopardji sindrom, ki je povezan s specifično obarvanostjo apaloosa konj, lahko pa vodi tudi do pojava nočne slepote, ki je bila kot možnost omenjena v klinični sliki enega konja na obratu. Za razjasnitev tega vprašanja so oblikovale genski test za leopardji sindrom, ki ga bodo uporabile za preveritev genetskega ozadja opaženih fenotipskih znakov. Poleg tega so pripravile kompleksen rodovnik vseh konj na obratu, ki vključuje preko 1000 živali in sega 15 do 17 generacij nazaj. Študentje so pripravili tudi priporočila za izboljšanje tehnoloških rešitev v samem konjskem hlevu, pri pridelavi krme in izrabi kmetijskih zemljišč ter za ekonomsko učinkovitejšo rejo konj, povezano s turistično dejavnostjo na obratu.