Pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca so sestavni deli akumulacijskega bazena visokovodni nasipi, tesnjeni z tesnilno zaveso. Na zaledni strani je izgrajen drenažni kanal v katerega se stekajo zaledne vode Gornjega in Dolnjega Brezovškega polja z zaledjem in Kolarjev potok. Drenažni kanal je dolžine 3 km in ima stalni pretok vode. Voda iz drenažnega kanala se steka v reko Savo pod HE Blanca. V sklopu monitoringa se izvajajo tudi meritve pretokov vode v drenažnem kanalu. Na podlagi do sedaj opravljenih meritev je to zaledna voda. Na opisanem drenažnem kanalu smo videli neizkoriščen potencial, ki so ga študenti v okviru projekta raziskali in ugotovili možnosti za okolju prijazno izkoriščenost.

V sklopu projekta so se obdelali podatki z do sedaj izvedenim monitoringom in se izvedle dodatne meritve. Na podlagi podatkov o količini in nihanju pretoka, okoljskimi danostmi in ekonomsko upravičenostjo so se preverile možnosti izrabe vode v najrazličnejše namene. Možnosti je kar nekaj, od izrabe v kmetijstvu, turizmu, sonaravnih ureditev z raznimi atrakcijami, in prvenstveno izrabe v energetske namene, saj je tok vode po dosedanjih meritvah sorazmeroma stalen. Kanal je prosto dostopen, omejen na vsaki strani, na eni z nasipom akumulacijskega bazena HE Blanca in na drugem s cesto za vzdrževanje. Ob kanalu je tudi vrtina s stalnim dotokom vode ter čistilna naprava, iz katere se prečiščena, a obarvana, voda, steka v akumulacijski bazen in ne v kanal.

Osnovni cilj je bil povezovanje podjetij s študenti in delom na terenu ter omogočiti sodelovanje skupine ljudi pri pilotnem projektu, ki zagotovo vodi v podobne projekte na drugih podobnih objektih v državi. Sodelovanje je bilo priložnost za študente, da obogatijo svoje znanje z izkušnjami na terenu in hkrati pokažejo svoje znanje in inovativno razmišljanje. Projekt je omogočil veliko možnosti inovativnega pristopa. Možnosti izrabe dodatnih virov energije za porabo, razvoj turizma ter atrakcijski tok na iztoku so samo nekatere izmed mnogih. Raziskali smo možnosti umestitve v prostor z vsemi okoljskimi omejitvami in omilitvenimi ukrepi ter preverili ekonomsko upravičenost idej.