Za dobro delovanje organizacije, ki izvaja kompleksne proizvodne procese, je pomemben dejavnik za uspešnost podjetja tudi dobra klima. V raziskavi organizacijske klime, v slovenskih podjetij je SiOK ugotovil, da so zadovoljnejši tisti zaposleni, ki v podjetju sicer zaslužijo manj od povprečja, vendar pa se v podjetju dobro počutijo. V odnose v podjetju je treba vlagati, saj predstavljajo velik faktor uspešnosti podjetja. Na delovnem mestu se med sodelavci vzpostavijo posebni odnosi, za ohranjanje katerih sta ključna sodelovanje in dobra komunikacija. Dobri odnosi na vertikalni in horizontalni ravni so velik dejavnik motivacije za delo in za občutek lojalnosti podjetju.

Namen projekta je bila proučitev spletnih komunikacijskih orodij, ki lahko prispevajo k izboljšanju odnosov na delovnem mestu ter lažjo komunikacijo med samim kadrom, doseganju zastavljenih ciljev in usmeritvi na razvoj in prihodnost. V proizvodni tehnologiji ima komunikacija neposreden vpliv na učinkovitost organizacije dela, krmiljenje proizvodnje, dosledno izvajanje racionalizacijskih procesov.

Izziv, s katerim smo se ukvarjali, je bil torej določiti specifikacije komunikacijskega orodja, ki:

  1. ne bi povzročal dodatnih šumov in
  2. bi bil cenovno učinkovit (po možnosti v smeri iskanja odprtokodne rešitve).

Po preučitvi literature so se študentje seznanili s pojmom uporabniška izkušnja. Ta pojem se je začel pojavljati sredi 90ih letih prejšnjega stoletja z Donaldom Normanom in Jakobom Nielsonom kot utemeljiteljema. Rano tako so se poglobljeno seznanili s problematiko kompleksnega pristopa k oblikovanju uporabniške izkušnje in s tem povezanega intuitivnega dizajna.

Pri izvajanju anketiranja so študentje prišli do zaključka, da v večini podjetij še vedno uporabljajo standardne načine komunikacije, in sicer preko sestankov in kolegijev, sledi pa uporaba elektronske pošte. Zelo malo podjetij za komunikacijo uporablja spletna komunikacijska orodja. Po ugotovitvah vpliva na to predvsem starejša struktura zaposlenih, ki se na nove načine komunikacije težje privaja. Znotraj simulacije procesa so študentje spoznali, da jim je bilo od obstoječih orodij najbolj uporaben Google+ in Skype. Bistveno je, da orodje zagotavlja prenašanje sporočil, datotek in omogoča video komunikacijo. To so tudi lastnosti, ki smo jih izpostavili pri specifikaciji ustreznega komunikacijskega orodja.

Iz uspešno izvedenega projekta izhajajo sledeči vidiki uporabne vrednosti:

  • Povečana stroškovna učinkovitost in konkurenčnost partnerskega podjetja. Kakovostne spletne komunikacijske tehnologije omogočajo izboljšanje interne komunikacije v podjetju in s tem boljšo izrabo človeških in materialnih virov, odločnost, konkurenčnost in sposobnost prilagajanja spremembam, izboljšanje organizacijske kulture, povečanje produktivnosti, delovnih odnosov, motiviranosti in pripadnosti zaposlenih.
  • Uspešne rešitve se v okviru podjetnikih omrežij, v katerih podjetje sodeluje, lahko širi kot dobra praksa, s čimer posredno vpliva na doseganje podobnih pozitivnih učinkov tudi v partnerskih podjetjih.