Namen projekta je bil analiziranje tehničnih in energetskih parametrov objektov v lasti Stanovanjskega sklada RS ter v upravljanju Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o. Študentje so prvič preizkusili računalniški program Multimap, ki je orodje za strateško in operativno analizo gradbenih objektov razvit v okviru »Facillity Management« programa na Norveškem. Model vključuje različne kazalnike, od tehničnih lastnosti objektov, energetskih lastnosti, kazalnike prilagodljivosti in uporabnosti, potencialno vrednost obstoječe in bodoče rabe objektov, oceno življenjskega cikla objekta o stanja obstoječe infrastrukture ter lokacije. Tako nudi bogato podporo ne samo kratkoročnemu upravljanju grajenega prostora, ampak tudi srednjeročnim in dolgoročnim planom gospodarjenja z objekti in napravami, ki so zaupane v upravljanje Stanovanjskemu podjetju Ravne d.o.o.

Predstavitev praktičnega problema oz. aktualne potrebe

S pomočjo prenosa tujega znanja v naše okolje, ki so ga študentje prvič uporabili na konkretnih objektih, se je začela graditi podatkovna baza o fizičnem stanju objektov in potrebnih bodočih investicijah skozi njihov življenjski cikel. V končni fazi, ko bo podatkovna baza popolnoma zgrajena, bo nudila podporo pri odločanju upravljavcev in lastnikov o potrebnih investicijah v prenovo, obnovo ali vzdrževanje objektov ter lažje načrtovanje z ekonomskega, tehničnega, arhitekturnega, urbanističnega, okoljskega ali pravnega vidika. Študentje so, skozi sedemmesečno delo v gospodarskem okolju, uspeli pridobiti podatke o objektih, jih analizirati s pomočjo norveškega računalniškega programa, sistemsko zastavili osnovno bazo podatkov ter analizirali objekte s trajnostnega vidika energetske učinkovitosti in potrebne prenove.

Izvajanje projekta

Projekt se je izvajal v neposrednem partnerstvu Evropske pravne fakultete v Novi Gorici in gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem. S pomočjo delovnih mentorjev gospodarske družbe, ki izvaja naloge Stanovanjskega sklada, pedagoških mentorjev z Evropske pravne fakultete, Gradbene fakultete, Fakultete za državne in evropske študije ter tujega predavatelja iz NTNU – Norwegian University of Science and Technology in njegovih sodelavcev iz podjetja Multiconsult, so študentje v okviru projektnih aktivnosti, delali na razvoju in implementaciji programskega orodja Multi-Map-Si. Pri tem so podrobneje spoznali širše zadolžitve dela na področju managementa nepremičnin in pristopili k razvoju sodobnih orodij za upravljanje z nepremičninami. Izvajanje teh aktivnosti je pomenilo dopolnitev rednega učnega procesa, v katerem so na terenu in v računalnici razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki so jim omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev na področju, ki ga pokriva njihov študijski program. Za študente iz programa pravo je delo na projektu pomenilo predvsem razširitev učnih obzorij, soočanje s konkretnimi problemi na terenu in pridobivanje novih kompetenc. Razširitev in implementacija programskega orodja, ki je bilo prvotno razvito na Norveškem, s katero Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici že nekaj let uspešno sodeluje na tovrstnih projektih, pomeni tudi direktni prenos znanja v gospodarstvo in s tem tudi usmerjanje gospodarstva v razvoj, kar posledično vpliva na večjo prilagodljivost in učinkovitost gospodarske družbe, ki opravlja naloge v skladu s programom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Glavne aktivnosti so bile:

  • Predstavitev obstoječega orodja Multi Map in njegove podatkovne baze;
  • Seznanjenje z obstoječimi in planiranimi zakonskimi podlagami za upravljanje z nepremičninami Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o.;
  • Ogled terena z izpostavitvijo bistvenih problematik;
  • Izdelava načrta podatkovne baze glede na podatkovno bazo Multimap;
  • Zbiranje podatkov o konkretnih objektih v upravljanju Stanovanjskega podjetja Rane d.o.o, (študentje in delovni mentorji);
  • Implementacija baze na izbranih projektih in izdelava kakovostne analize pridobljenih podatkov s poudarkom na fizičnih in energetskih parametrih zgradb;
  • Oblikovanje poročil v podporo managementu nepremičnin, ki jih za potrebe Stanovanjskega sklada vodi in na njih izvaja posege gospodarska družba Stanovanjski sklad Ravne d.o.o.;
  • Predlog za prilagodite učnega načrta programov Pravo in management nepremičnin spoznanjem, pridobljenih na projektu.

Odstopanja od predvidenih aktivnosti

Projekt je bil zelo ambiciozno sestavljen, tako da v tako kratkem času nismo mogli speljati dveh zastavljenih ciljev, in sicer: modifikacije baze norveškega programa ter priprave skupnega projekta za uvedbo Multi-Map-Si v Sloveniji. Norveška fakulteta in raziskovalni institut so pri tem projektu sodelovali le prostovoljno, brez finančne podpore, tako da so nam nudili pomoč, kolikor so zmogli.

Rezultati projekta

Model, ki se je razvijal preko številnih razvojnih projektov in implementacij v okviru LIFE R, je bilo smiselno dopolniti in prilagoditi potrebam gospodarskih družb. Model in programsko orodje MultiMap sta bila do danes na Norveškem že široko testirana in sta se izkazala kot nabor učinkovitih načrtov, od namenske rabe do dokumentacije o tehničnih, stroškovnih in okoljskih karakteristikah in posegih. S prilagoditvijo modela slovenskim razmeram in tudi zakonodaji, ki je relevantna za Stanovanjski sklad RS, lahko Sloveniji dobimo sodobno orodje za gospodarjenje s portfeljem Stanovanjskega sklada RS. Z zasnovo podatkovne baze smo pripravili izhodišča za inventarizacijo portfelja Stanovanjskega sklada RS in izdelavo programa dela, pri katerem bi v nadaljevanju sodelovali tudi avtorji MultiMap aplikacije na Norveškem, s katerimi raziskovalci EVRO-PF že vrsto let uspešno sodelujemo. Orodje je uporabno za strateške odločite o objektih, v konkretnih primerih pa še posebej za energetske prenove starih objektov, ki so izbrani za analizo. Pri projektu Po kreativni poti do znanja, v sodelovanju z norveškim podjetjem Multiconsult in Stanovanjskim podjetjem Ravne d.o.o., so se študentje prava in prava in managementa nepremičnin srečali z nadzorom propadanja izbranih projektov in preprečevanjem le tega s pomočjo programa Multimap, ki je zasnovan kot informacijska baza, ki jo z vnosom podatkov izoblikuje sam uporabnik za nadzor objekta. Študentje so se najprej poglobili v aktualne teoretične vsebine s področne zakonodaje in na ta način pridobili ali poglabljali svoje znanje s področja upravljanja z objekti. V kasnejši fazi pa ta pridobljena znanja prenesli na terensko delo. Z zbiranjem informacij na terenu ter izvajanjem projektnih aktivnosti so sproti ugotavljali probleme, preizkušali računalniška orodja, analizirali objekte ter predlagali izboljšave. Najbolj zanimiva in aktualna faza tehničnih in energetskih parametrov izbranih objektov.

Potencial uporabne vrednosti rezultatov/zaključkov projekta za podjetje

S prilagoditvijo modela slovenskim razmeram in tudi zakonodaji, ki je relevantna za Stanovanjski sklad RS, se lahko dobi sodobno orodje za gospodarjenje s portfeljem. Z zasnovo podatkovne baze smo pripravili izhodišča za inventarizacijo portfelja in izdelavo programa dela. Pri izdelavi zaključne misli bi izpostavili pozitivne opazke zbrane skozi celoten projekt s poudarkom na programu MultiMap. Program MultiMap bi močno olajšal nadzor objektov v državni kot tudi privatni lasti in odločitve povezane z naložbami v nepremičnine. Nadalje program bi nudil veliko oporo arhitektom, urbanistom, gradbenikom in kupcem nepremičnin glede energetske učinkovitosti objektov in povezanih stroškov.