Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o.
26. 11. 2015

Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem, d.d.

Podjetje Relax Turizem, d.d. v skladu z ZGD -1 ob koncu leta sestavi letno poročilo, katerega sestavni del je tudi računovodsko poročilo. To poročilo v podjetju delajo za vsako posamezno leto. Vendar se je pojavila potreba, da bi se naredila celovita analiza poslovanja podjetja za zadnjih 8 let (pred in po gospodarski krizi) na osnovi podatkov iz javno dostopnih letnih poročil. To analizo smo naredili s tem projektom. V prvi vrsti je statistična in vključuje univariatne in bivariatne statistike (npr. izračun koeficientov, indeksov, trenda, geometrijske sredine, korelacije in podobne statistične parametre za posamezne postavke iz letnih poročil npr. dobiček, prihodki, sredstva….). Poleg tega je bila narejena tudi vodoravna in navpična analiza posameznih postavk iz temeljnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja denarnih tokov….) in analiza primerjave s konkurenco. Posebna dodana vrednost tega projekta je, da so vsi izračuni temeljili na deflacioniranih podatkih (in ne na nominalnih), s čimer smo izločili vpliv inflacije in dobili tako bolj realno sliko poslovanja.

Namen projekta je izdelava elaborata za podjetje Relax Turizem, d.d. v zvezi s statistično in računovodsko analizo računovodskih izkazov podjetja za zadnjih osem let. Ta analiza je vključevala naslednja področja:

  • preučitev teoretična izhodišča računovodske in statistične analize,
  • deflacioniranje računovodskih izkazov,
  • vodoravna in navpična analiza temeljnih računovodskih izkazov,
  • analiza poslovanja s kazalniki,
  • analizo poslovanja s konkurenco (Palma, Odisej)
  • univariatna statistična analiza poslovanja,
  • bivariatna statistična analiza poslovanja.