26. 11. 2015

Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem, d.d.

Podjetje Relax Turizem, d.d. v skladu z ZGD -1 ob koncu leta sestavi letno poročilo, katerega sestavni del je tudi računovodsko poročilo. To poročilo v podjetju […]
26. 11. 2015

Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o.

Vsebino projekta izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o. Celje-Novo mesto predstavlja sistematičen proaktiven pristop za izboljšanje klime v navedeni enoti. Ključne aktivnosti v teku projekta […]
26. 11. 2015

Vzpostavitev informacijske-upravljalske podpore za optimalno gospodarjenje

NLB Propria d.o.o. je gospodarska družba za upravljanje z nepremičninami. Njeno poslanstvo je gospodarno upravljati z nepremičninami NLB Skupine, s kakovostnim vzdrževanjem ohranjati in plemenititi njihovo […]
26. 11. 2015

Tehnične zahteve za ustrezna bivališča starostnikov in lastninsko prestrukturiranje

Namen projekta je bil s celostnim pristopom osvetliti nepremičninsko problematiko vezano na oskrbo starejših občanov. Kot narod z več kot 80% privatnega lastništva stanovanjskih nepremičnin, od […]
26. 11. 2015

Analiza večstanovanjskih objektov v upravljanju stanovanjskega objekta d.o.o.

Namen projekta je bil analiziranje tehničnih in energetskih parametrov objektov v lasti Stanovanjskega sklada RS ter v upravljanju Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o. Študentje so prvič preizkusili […]
16. 11. 2015

Uveljavljanje zakonodaje glede ravnanja z OEEO v Sloveniji skozi prizmo delovanja družbe ZEOS d.o.o.

Projekt celovito obravnava pravno ureditev ter prakso ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji in izbranih evropskih državah. Gre za področje, ki zahteva kompleksno […]
16. 11. 2015

Reforma področja državnih pomoči in izvajanje pravil o državnih pomočeh v praksi

Projekt vsebuje natančen pregled ureditve področja državnih pomoči in obravnava tudi problematiko praktičnega vidika izvajanja državnih pomoči ter vprašanja reforme, ki bi omogočila bolj optimalen sistem […]
16. 11. 2015

Raziskava delovanja zdravstvenih sistemov v Sloveniji ter izbranih trgih jugovzhodne Evrope

Projekt je trajal tri mesece in je obsegal primerjavo zdravstvenih sistemov Slovenije ter izbranih držav jugovzhodne Evrope. Današnji zdravstveni sistemi v Sloveniji in tudi v drugih […]
16. 11. 2015

Produkcijska start-up podjetja s pravnega in ekonomskega vidika

Ekipa študentov, ki je preiskovala področje industrijske lastnine in avtorskih pravic, je preučila možnosti registracije znamke »bright visuals« na območju ZDA in EU, s poudarkom na […]
16. 11. 2015

Problematika Dunajskih kristalov z vidika družbe Alukomen

Družba Alukomen holding d.d. se je znašla v težavah zaradi neplačevitosti dolžnika Mabre inženiring d.o.o., potem, ko je izvedla dela na poslovno-stanovanjskem kompleksu Dunajski kristali. Študentje […]
16. 11. 2015

Pravni problemi startupov in kako jih rešiti

Projekt smo zasnovali, ker smo med pogovori z mladimi podjetniki ugotovili, da velikokrat nimajo ustrezne pravne pomoči, bodisi, ker se ne zavedajo pomena pravne urejenosti delovanja, […]
16. 11. 2015

Nimaš denarja – imaš razpis, Pravni in finančni vidiki javnih razpisov

Podjetja nenehno iščejo nove finančne vire, s katerimi lahko financirajo svoje projekte. Kot pogost vir financiranja se pojavljajo tudi sredstva, pridobljena preko javnih razpisov. Podjetjem so […]
16. 11. 2015

Javno-zasebno partnerstvo za razvoj podeželja

V projektu smo se ukvarjali s temo javno-zasebnega partnerstva na področju razvoja podeželja. Podjetje, ki je vključeno v projekt, RA Sinergija, d.o.o., prihaja z ruralnega področja. […]
16. 11. 2015

Concetto spaziale: Prodaja izdelka z lastnostmi, varovanimi kot intelektualna lastnina, na trg ZDA

Osnovni namen projekta je bil reševanje problemov, ki jih imajo mala in srednja podjetja pri izvozu in trženju svojih izdelkov na tuja tržišča. Posebej smo se […]
16. 11. 2015

Analiza spornih pravnih vprašanj v odmevnejših zadevah s področja gospodarske kriminalitete

S projektom smo skušali odgovoriti na vprašanja, s katerimi se srečuje odvetniška družba pri obravnavi gospodarskih kaznivih dejanj. Gospodarska kriminaliteta je v zadnjih letih v središču […]
1. 3. 2015

Optimizacija transporta v podjetju Habjan Transport

Področje dela je zajemalo preučitev dokumentov, internih pravilnikov podjetja, ki zajemajo delovanje podjetja, vsebino in način izvajanja notranje kontrole ter navodila za voznika, ki zajemajo vse […]