17. 11. 2015

Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij

Področje bionike predstavlja še izrazito nerazvito novo razvijajočo se disciplino. Še posebej omenjeno velja za področje energetske bionike. Potrebno je okrepiti področje bionike in prisostvovati k […]
17. 11. 2015

Možnost izkoristka vode iz drenažnih kanalov za energetsko izrabo

Pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca so sestavni deli akumulacijskega bazena visokovodni nasipi, tesnjeni z tesnilno zaveso. Na zaledni strani je izgrajen drenažni kanal v katerega […]
17. 11. 2015
LOGO

Bionski ekosistemski model za podporo pri preobrazbi v smeri naravnih energetskih sistemov

Področje energetike ima pomembno vlogo pri soočanju z izzivi pri reševanju posledic podnebnih sprememb. Namen projekta je omogočiti iskanje najbolj naravnih energetskih sistemov. To smo zagotovili […]
16. 11. 2015

Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo

V projektu »Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo« so študenti geografi in krajinski arhitekti skupaj z mentorji s pomočjo terenskega dela […]
16. 11. 2015

Možnost uporabe živinskih gnojil in bioloških odpadkov v bioplinarni za proizvodnjo in rabo toplote

V okviru projekta so študenti v sodelovanju z delovnimi in pedagoškimi mentorji reševali problem onesnaženosti okolja iz kmetijskih dejavnosti ter možnost energetske in toplotne samooskrbe izbranega […]
5. 11. 2015

Monitoring in promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Logarska dolina

Obravnavano projektno območje (Logarska dolina, Solčava) je gospodarsko slabo razvito območje Slovenije, ki pa ima bogato ohranjeno naravno dediščino, veliko biotsko pestrost, opredeljena Natura 2000 območja […]
5. 11. 2015

Naravi naproti II

S projektom smo želeli nadgraditi lanskoletni projekt Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti, kjer smo razvili različna izobraževalna gradiva za učence in druge […]
4. 11. 2015

Proti antibiotikom odporne in patogene bakterije v vodi pred, v/na in za čistilno napravo Brežice

V okviru projekta smo želeli vzpostaviti sodelovanje med študenti in raziskovalci z Biotehniške fakultete ter Čistilno napravo Brežice (ČN) in razviti metodologijo za ugotavljanje prisotnosti bakterijskih […]
2. 11. 2015

Razvoj obalnih centrov ponovne uporabe

Centri ponovne uporabe (CPU) predstavljajo rastoči svetovni trend, ki omogoča učinkovito in dostopno kroženje dobrin, podaljšuje življenjsko dobo predmetov in posledično zmanjšuje težave z odpadki. V […]
2. 11. 2015

Produkti trajnostne mobilnosti na Solčavskem

Projekt se je posvetil pripravi produktov trajnostne mobilnosti na Solčavskem, ki je pomembno turistično območje, ki vsebuje tudi zavarovana območja. Na takih območjih so inovativni pristopi […]
2. 11. 2015

Ljudje in lovne vrste ptic: težave in rešitve za izboljšanje upravljanja populacij

V Sloveniji je šest vrst ptic uvrščenih med lovne vrste: siva vrana, sraka, šoja, mlakarica, fazan in jerebica. Medtem ko se fazan in jerebica pri nas […]
2. 11. 2015

Razumevanje in preprečevanje konfliktnih situacij med ljudmi in prostoživečimi parkljarji (Konflikti z divjadjo)

V Sloveniji se pojavljajo številne konfliktne situacije med ljudmi in prostoživečimi parkljarji. Le-te imajo v zadnjih letih naraščajoč trend in močno vplivajo na smrtnost v populacijah, […]
27. 10. 2015

Medorganizacijsko zaupanje in industrijska simbioza

Industrijska simbioza predstavlja tehnološko-materialni in družbeni odnos med najmanj dvema ali več podjetji med katerimi poteka izmenjava odpadkov, stranskih produktov, odpadne vode in energije z namenom […]
27. 10. 2015

Modeliranje kakovosti zraka v Novem mestu

Ta projekt se ukvarjal s pobudo EU v zvezi z uporabo inovacijskega potenciala ter spodbujanja raziskav za izboljšanje kakovosti zraka. Namen tega projekta je predvsem: 1. […]
23. 10. 2015
401_3

Lišajska karta Parka Škocjanske jame

Namen projekta »Lišajska karta parka Škocjanske jame« je bil dopolniti manjkajoče znanje o vrstah lišajev, ki so prisotni v Parku. Lišaji so pomemben pokazatelj onesnaženosti okolja, […]
5. 5. 2015

Vrednotenje učinka čiščenja komunalnih odpadnih vod (KOV) z novimi senzorskimi membranami

Pomen čiščenja komunalne odpadne vode (KOV) je danes v središču pozornosti zaradi omejenosti virov sveže vode, vse strožjih zakonodajnih predpisov ter nadzora nad onesnaževanjem. Tehnološki koncepti […]
5. 5. 2015

Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih

Vsebina projekta je vezana deloma na varstvo okolja in deloma na varstvo narave. Onesnaženost vodnega okolja se ne meri samo s fi-kemijskimi analizami vode, temveč tudi […]
5. 5. 2015

Nadgradnja spletne in mobilne aplikacije mOIDom – mobilna okoljska izkaznica doma

Namen tega projekta je bil razvoj kompetenc, pridobitev praktičnega znanja ter izkušenj študentov pri sodelovanju s podjetjem, ki je del slovenskega gospodarstva. Hkrati smo študentje razvili […]
5. 5. 2015

Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih voda

Kompostna izcedna voda je nevarna za okolje, posebej zaradi visokih vsebnosti težkih kovin in organskih onesnažil. Cilj projekta je uporaba naravnih biorazgradljivih polimerov, kot je hitozan, […]
5. 5. 2015

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

V kmetijstvu se vedno pogosteje soočamo z gospodarskimi, okoljskimi in teritorialnimi izzivi. Med gospodarske izzive uvrščamo varnost preskrbe s hrano in sprejemljivost cen hrane. Okoljski izziv […]